Στοιχεία εταιρίας


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΩΝ Ι.Κ.Ε. – AGRICONSULT

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 162932336000

Α.Φ.Μ.: 801766318

Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Έδρα: Ιωνίας 10, Κοζάνη, Τ.Κ. 50132

Τηλ.: 2461308305

Εταιρικό κεφάλαιο: 6000€ σε μετρητά που αντιστοιχούν σε 600 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10€ έκαστο.

Εταίροι:

Χατζηλιάδου Μαρία

Μαχαιράς Βασίλειος

Μαχαιράς Γεώργιος